Betalingsvoorwaarden

Onze

Betalingsvoorwaarden

Hieronder vindt u onze betalingsvoorwaarden

  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt direct na afloop van de behandeling via pinbetaling. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan dient de betaling binnen veertien dagen na de factuurdatum plaats te vinden. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  • Alle met de incasso gedeclareerde bedragen en de daarmee gepaard gaande kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.